Khoa Quản Trị
Kinh Tế Quốc Tế

Khoa Quản Trị Kinh Tế Quốc Tế Trường Đại Học Lạc Hồng Được Chia Làm Hai Ngành

Quản Trị Nhà Hàng - Khách Sạn
About

Mục Tiêu Đào Tạo

Ngành này đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, những kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp; có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh; biết tổ chức các hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới. Sinh viên tốt nghiệp làm việc chủ yếu ở các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Tổ Hợp Môn Xét Tuyển

Mã Ngành: 7.34.01.01

Toán, lý, hóa (A00)
Toán, lý, anh văn (A01)
Toán, văn, anh văn (D01)
Toán, văn, lý (C01)

Hệ Đào Tạo Và Thời Gian

Đại học chính quy, thời gian 3 năm + 0.5 năm thực tập doanh nghiệp
Cao đẳng nghề, thời gian 2.5 năm
Hoàn chỉnh kiến thức, 1.5 năm
Văn bằng 2, thời gian 2 năm
Cao học, thời gian 1.5 năm

Chương trình đào tạo

Về cơ bản, sinh viên quản trị kinh doanh sẽ được học:
- Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô
- Marketing căn bản
- Kinh tế lượng
- Nguyên lý kế toán
- Quản trị học, quản trị nhân lực, quản trị chiến lược, quản trị tài chính

Chuyên ngành quản trị kinh doanh

Đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh có khả năng quản lý doanh nghiệp trong tương lai với những kiến thức về quản lý ở tầm vi mô tương đối bài bản và toàn diện, nắm vững các kỹ năng tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh của các công ty, xí nghệp trong và ngoài nước; các cán bộ xuất nhập khẩu, chuyên viên trong lĩnh vực kinh doanh chủ yếu ở các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực cụ thể sau:
- Quản trị dự án kinh doanh (Marketing, logistic kinh doanh, tài chính…);
- Tổ chức và quản trị bán hàng (bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khầu) của tất cả các loại hình doanh nghiệp thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và sở hữu trí tuệ;
- Quản trị cung ứng, quản trị phát triển thử nghiệm và đánh giá sản phẩm dịch vụ thương mại và hệ thống kênh phân phối;
- Nghiên cứu và triển khai các vấn đề quản trị doanh nghiệp, xúc tiến thương mại đầu tư,....