Đăng ký xét tuyển Online

{{ errors.first("ptxt") }}
{{ errors.first("tuyenthang") }}

Thông tin cá nhân

{{ errors.first("hoten") }}
{{ errors.first("ngaysinh") }}
{{ errors.first("noisinh") }}
{{ errors.first("cmnd") }}

Nơi học THPT

Lớp 10
{{ errors.first("tinh1") }}
{{ errors.first("quan1") }}
{{ errors.first("truong1") }}
Lớp 11 - (Giống nơi học lớp 10)
{{ errors.first("tinh2") }}
{{ errors.first("quan2") }}
{{ errors.first("truong2") }}
Lớp 12 - (Giống nơi học lớp 10)
{{ errors.first("tinh3") }}
{{ errors.first("quan3") }}
{{ errors.first("truong3") }}
{{ errors.first("khuvuc") }}
{{ errors.first("doituong") }}
{{ errors.first("nganh") }}
{{ errors.first("tohop") }}
{{ errors.first("diemmon1") }}
{{ errors.first("diemmon2") }}
{{ errors.first("diemmon3") }}
{{ errors.first("diemtb") }}
{{ errors.first("sobd") }}
{{ errors.first("dienthoai") }}
{{ errors.first("email") }}